เรื่องด่วนประชาสัมพันธ์
การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย