เรื่องด่วนประชาสัมพันธ์
- ฐานข้อมูลรายได้ทั้งหมด (ตั้งแต่ปี 2557 – 2560) ของ อปท.
- ฐานข้อมูล ข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน
- ฐานข้อมูล การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ”
- ฐานข้อมูลสถานะการดำเนินงาน e-Plan ของ อปท.
ครั้งที่
เรื่อง
วันที่
ครั้งที่
เรื่อง
วันที่
ครั้งที่
เรื่อง
วันที่
ครั้งที่
เรื่อง
วันที่