เรื่องด่วนประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. พิธีเปิดมหกรรมข้าวและโอทอปไทย เทิดไท้องค์ราชินี และพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์ กองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ
ดาวน์โหลด
หนังสือราชการ
สถานะ
เลขที่ออกหนังสือ
เรื่อง
วันที่