เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 04 ต.ค. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 4582
เรื่อง : การรายงานข้อมูลจำนวนประชกรเพื่อให้ใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค๋กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : การรายงานข้อมูลจำนวนประชกรเพื่อให้ใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค๋กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสารแนบ :