เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 04 ต.ค. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 4585
เรื่อง : การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
รายละเอียด : การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
เอกสารแนบ :