เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 05 ต.ค. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 4607
เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสารแนบ :