เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 05 ต.ค. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 4608
เรื่อง : การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสารแนบ :