เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 22 เม.ย. 56
เลขที่ : กพ 0023.5/ว 1885
เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างประจำ
รายละเอียด : ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างประจำ