เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 08 ม.ค. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 93
เรื่อง : การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
รายละเอียด : การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
เอกสารแนบ :