เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 12 ม.ค. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 185
เรื่อง : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก (ศาสตร์พระราชา)
รายละเอียด : การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก (ศาสตร์พระราชา)
เอกสารแนบ :