เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 07 มิ.ย. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว2696
เรื่อง : เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารแนบ :