เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 07 มิ.ย. 61
เลขที่ : กพ 0023.4/ว 2720
เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
รายละเอียด : ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท.
เอกสารแนบ :