เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 07 มิ.ย. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 2716
เรื่อง : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด : การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารแนบ :