เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 08 มิ.ย. 61
เลขที่ : กพ 0023.2/ว 2731
เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างของ ก.อบต.จังหวัด
รายละเอียด : ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างของ ก.อบต.จังหวัด
เอกสารแนบ :