เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 12 มิ.ย. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 2789
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข
เอกสารแนบ :