เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 13 มิ.ย. 61
เลขที่ : กพ 0023.4/ว2815
เรื่อง : ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
รายละเอียด : ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญํติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
เอกสารแนบ :