เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 13 มิ.ย. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 2818
เรื่อง : แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท. ประจำเดือนเมษายน 2561
รายละเอียด : แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท. ประจำเดือนเมษายน 2561
เอกสารแนบ :