เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 14 มิ.ย. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 2855
เรื่อง : การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม)
รายละเอียด : การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม)
เอกสารแนบ :