เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 28 มิ.ย. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 3063
เรื่อง : ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น