เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 02 ก.ค. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 3104
เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่ววนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
รายละเอียด : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่ววนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)