เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 05 ก.ค. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 3155
เรื่อง : ซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายละเอียด : ซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก