เอกสารดาวน์โหลด
วันที่ออกหนังสือ : 05 ก.ค. 61
เลขที่ : กพ 0023.3/ว 3156
เรื่อง : ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน) พ.ศ. 2561 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2561
รายละเอียด : ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน) พ.ศ. 2561 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2561